Tagastus ja garantii

Arusaamatuste vältimiseks palume toote kättesaamisel veenduda, et tarnitud toode vastab tellimusele.

1. Toote kõlblikkusaeg ja tootja on märgitud pakendile. Müüja (Sinuteek.ee) tagab, et müüdavad tooted on vormistatud vastavalt toote tarvitamist ja märgistamist reguleerivatele õigusaktidele ning neile on lisatud teave õige ja ohutu tarvitamise kohta.

Garantii on tootja või müüja kohustus tagastada tarbijale toote eest tasutud raha, vahetada toode tasuta nõuetele vastava toote vastu, kõrvaldada tasuta toote mittevastavus või teha muid toiminguid juhul, kui toode ei vasta garantiis või reklaamis esitatud kirjeldusele.

2. Tarbija võib kasutada taganemisõigust ja taganeda lepingust ühepoolselt 14 päeva jooksul.

Tarbija ei või kasutada taganemisõigust, kui:

2.1. toote või teenuse hind sõltub finantsturu kõikumisest, mis ei ole müüja või teenusepakkuja kontrolli all ja mis võib leida aset taganemisõiguse kasutamise tähtaja jooksul;
2.2. toode valmistatakse vastavalt tarbija juhistele või on selgelt personaalne;
2.3. toode rikneb kiiresti või selle kõlblikkusaeg möödub peagi;
2.4. tarbija on avanud pakendi tootel, mida ei saa tervise- ja hügieenikaalutlustel tagastada;
2.5. toode on selle omaduste tõttu pärast tarnimist pöördumatult segunenud teiste asjadega;
2.6. tarbija on soetanud meditsiiniseadmeid ja toidulisandeid, mille jaoks on vajalikud kindlad säilitamistingimused (niiskuse, valguse, temperatuuri jt piirangud).

3. Garantiid ja taganemisõigust saab kasutada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, samuti lähtudes müüdud toote liigist ja spetsiifilistest omadustest.
Garantiid saab kasutada kui ostjal on alles ostu tõendav dokument, mis tuleb koos soetatud tootega müüjale esitada.

Taganemisõiguse kasutamise korral tuleb täita kauba tagastamise vorm ning saata see [email protected]. Pärast teate saamist teatab müüja ostjale, et ta on taganemisteate kätte saanud, ning teavitab vastu võetud otsusest või otsuse vastuvõtmise ajast.

Tarbija on kohustatud mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast taganemisteate müüjale saatmist tagastama müüjale toote.

4. Ostja saab tagastatud toote eest makstud raha tagasi 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kirjaliku taganemisteate kättesaamisest.

5. Müüjal või teenusepakkujal on õigus viivitada vastavalt ostulepingule tarbija tasutud rahasumma tagastamisega nii kaua, kuni müüja või teenusepakkuja saab toote kätte või kuni tarbija esitab müüjale või teenusepakkujale kinnituse toote tagasisaatmise kohta, sõltuvalt sellest, kumb leiab aset varem. See õigus ei kehti neil juhtudel, kui müüja või teenusepakkuja on teinud ise ettepaneku toode tagasi võtta.

6. Tarbija katab toote tagastamise otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui müüja või teenusepakkuja on nõustunud need kulud katma või ei ole tarbijat teavitanud, et need kulud peab katma tarbija.

7. Sinuteek.ee jätab endale õiguse muuta ilma eelneva hoiatuseta ühepoolselt kampaaniate tingimusi või katkestada kampaania.

Tarbija üldiste õiguste ja kohustuste kohta võite lugeda siit:
https://www.ttja.ee/et